.
Regulamin

I. Informacje ogólne na temat regulaminu
1. Wszystkie podane ceny w sklepie internetowym www.naturalny24.pl są
cenami w złotych polskich i zawierają stosowny podatek VAT.
Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki,
2. W przypadku gdy do złożonego zamówienia ma być wystawiona faktura VAT prosimy o
podanie wszelkich niezbędnych danych.
3. Jeśli jest potrzeba anulowania zamówienia, prosimy o kontakt e-mailowy w
ciągu 24godzin od złożenia zamówienia,
4. Formy płatności:
- przelew na konto
- odbiór osobisty
5. Właścicielem sklepu internetowego www.naturalny24.pl (zwanego dalej
Sklepem internetowym) jest firma Naturalny24 Delikatesy Ekologiczne zarejestrowana w Polsce 53-019 Wrocław
ul.Krzycka 83/1a
6. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptację postanowień
niniejszego regulaminu,

II. Warunki zamówienia i realizacji
1. Zamówienia realizujemy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie
Unii Europejskiej. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia,
przez cały rok, przez e-mail oraz telefonicznie.
Zamówienie musi zawierać wszelkie niezbędne dane Klienta.
2. Dane te muszą być prawdziwe. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji
w przypadku umieszczenia w formularzu danych niekompletnych, błędnych lub
nieprawdziwych.Osoba fizyczna składająca zamówienie powinna mieć ukończone 18 lat oraz
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
3. Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia równoznaczne jest ze zgodą
na przechowywanie oraz przetwarzanie wprowadzonych danych dla celów realizacji
zamówienia. Dane te są poufne, chronione i nie będą ujawniane osobom trzecim.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich poprawiania,
a także do usunięcia ich z bazy danych sklepu internetowego.
(Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz.883).
5. Realizacja zamówień  wynosi 3 dni robocze o ewentualnym przedłużenie
terminu dostawy kupujący zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
6. Firma Naturalny24 zastrzega sobie prawo do anulowania lub redukcji zamówienia bez
podania przyczyny, o czym niezwłocznie zostaje poinformowany Klient.
7.Klient zawsze otrzymuje z towarem paragon lub na życzenie fakturę VAT.
8. Oferta Sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

III.  Zwroty i reklamacje
1. Nierozpakowany towar można zwrócić bez podania przyczyny do 10 dni
od daty otrzymania przesyłki.
Klient odpowiedzialny jest za dostarczenie produktu w stanie nienaruszonym.
Wraz z produktem należy przesłać oświadczenie o rezygnacji z zakupu,
zawierające numer zamówienia oraz numer konta na które mają zostać zwrócone
pieniądze.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru zwrot nie zostanie uznany.
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271
z późniejszymi zmianami),
Kupujący może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
Sprzedający w Sklepie umożliwia odstąpienie od umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.
W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku towarów produkowanych
na indywidualne zamówienie Klienta.
W przypadku odstąpienia od umowy Klient dostarcza towar na własny koszt
do Sprzedającego. Towar nie może posiadać uszkodzeń,
widocznych śladów użytkowania oraz powinien być kompletny.
Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu,
podpisane przez klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz
podać sposób zwrotu należności i wszystkie niezbędne do tego dane
(jak np. numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana należność).
Zwrot sumy zamówienia (ceny towaru i kosztów przesyłki do Kupującego)
nastąpi w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru do Sprzedającego.
W przypadku reklamacji towaru z powodu wad fabrycznych,
niezgodności towaru z umową lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu,
warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do Sprzedającego
z załączonym opisem wady i kopią dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej,
jeśli została wydana.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym produktem.
Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

IV.  Przetwarzanie danych osobowych 

Dane  osobowe  przetwarzane  są  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).W celu dokonania zakupów w naszym sklepie internetowym konieczna jest rejestracja  Klienta  oraz podanie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych obejmujących: pełne  imię i nazwisko lub nazwę, pełny adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu oraz adres e­mail. Dane wprowadzone do formularza winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji  danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta. Osoba podając  dane  osobowe,  wyraża  zgodę  na  ich  przetwarzanie  w  celu prawidłowej realizacji zamówień. Podane  w  formularzu  zgłoszeniowym  dane  osobowe  będą  przetwarzane  oraz  administrowane  przez  Naturalny24.pl. Każdemu klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo  do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy  o ochronie danych osobowych. 

V.  Zmiany regulaminu

Naturalny24 zastrzega  sobie  możliwość  dokonania  zmian  w  niniejszym  regulaminie,  o  czym  niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie  internetowej naszego sklepu internetowego oraz  drogą elektroniczną. Zmiana  regulaminu  może  nastąpić  w  każdym  czasie,  w  szczególności  z  ważnych  przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności podawania tych przyczyn. Korzystanie przez naszych Klientów ze sklepu internetowego po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne  jest z akceptacją wprowadzonych zmian. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 10 dni od daty ich opublikowania  na stronie serwisu, a w przypadku zarejestrowanych Klientów po wysłaniu stosownej informacji do drogą  elektroniczną. Zmiany Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływają na sposób jego realizacji.

V.  Postawienia końcowe
Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie,  odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.Niniejszy Regulamin jest dostępny na www.naturalny24.pl oraz punkcie sprzedaży tj Wrocław ul. Krzycka 83. Komunikacja  pomiędzy  stronami  odbywa  się  w  formie  pisemnej  bądź  elektronicznej.  W  przypadku  komunikacji  pisemnej  wszelka  korespondencja  powinna  być  kierowana  na  adres  Naturalny24 Wrocław ul Krzycka 83. Po  otrzymaniu korespondencji pisemnej udzielamy odpowiedzi na adres podany w piśmie Klienta.  W przypadku  komunikacji elektronicznej  będzie wysyłał Klientowi  informacja na adres email wskazany w trakcie rejestracji. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej serwisu.Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy  obowiązującej  pozostałych  postanowień.  W  miejsce  bezskutecznego  postanowienia  Regulaminu  zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego  Regulaminu. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez naturalny24 usług będą rozstrzygane polubownie, a  w  przypadku  braku  porozumienia  będą  rozstrzygane  przez  właściwy  miejscowo  i  rzeczowo  sąd  powszechny. Dla  wszelkich  stosunków  prawnych,  wynikających  z  niniejszego  Regulaminu,  właściwe  jest  prawo  polskie.  Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące  przepisy prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl